6947 48 88 21 (+98)  info@atisun.com

شرکت آتیسان افتخار دارد همواره با پیشرفت روزافزون سیستم مکانیزه بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری کشور همگام و نیازهای کنترلی و نظارتی آنان را پاسخ دهد. 

 سامانه بازرسی هوشمند آتیبان قادر است با کنترل و مقایسه دقیق تراکنش های انجام شده، طی گزارش های سیستمی، واحد های نظارتی بانک را، از خسارت های احتمالی مطلع نماید و ارمغانی برای آسودگی خاطر  مدیران پر تلاش شبکه بانکی کشور باشد.

در سامانه بازرسی هوشمند کنترل هایی از قبیل مغایرت در حساب های ATM ،کنترل وضعیت POSها، برداشت های نامتعارف از حساب های بدهکاران موقت و داخلی، شناسایی اشتباه محاسبه سود های پرداختی به حساب های مدت دار، کنترل حساب های جاری راکد، کنترل موارد مغایر با سیاست های اعتباری،... و آنچه را که مد نظر نظارت عالیه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری است را اعمال نماید.