مدیران آتیسان

تحصیلات

كارشناس ارشد مهندسي نرم افزار از دانشگاه صنعتي شريف

تحصیلات

دكتراي مهندسي نرم‌افزار(امنيت اطلاعات)از دانشگاه صنعتي شريف

تحصیلات

كارشناس ارشد مهندسي نرم افزار از دانشگاه علم و صنعت ایران

تحصیلات

دكتراي مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر