6947 48 88 21 (+98)  info@atisun.com

امروزه بسیاری برای کسب درآمد بدون ریسک علاقه مند به سرمایه گذاری نقدی می باشند  که ممکن است محاسبه  ارزش آتی سرمایه گذاری برای آنان دشوار به نظر رسد اما اگر با نرم افزار اکسل آشنایی کمی داشته باشید با راهنمایی ها و مثالی که در ادامه خواهید داشت به راحتی می توانید ازتوابع مرتبط، میزان ارزش آتی سرمایه گذاری را (با توجه به نرخ سود و  پرداخت های اضافی به حساب سرمایه گذاری ) محاسبه نمایید.

 

یکی از این توابع، تابع FV  است که برای کسب نتیجه صحیح می بایست با آرگومان های آن آشنا و به طور صحیح تکمیل نمود.

Rate: نرخ بهره ای است که به سرمایه گذاری شما تعلق خواهد گرفت  که در اغلب موارد به صورت سالیانه می باشد لذا در هنگام تکمیل آرگومان مربوطه، نرخ سود بر عدد 12 تقسیم می شود.

Nper: تعداد کل دوره های پرداخت است یعنی تعداد سال های سرمایه گذاری ضربدر عدد پرداخت های طی سال( که معمولا پرداخت سود ماهیانه است و عدد تعداد سالهای سرمایه گذاری ضربدر 12 می شود).

Pmt: مبلغ پرداخت اضافی هر دوره است که نباید در طول سال تغییر کند. چنانچه سرمایه گذار علاوه بر مبلغ ماهیانه سود سرمایه گذاری، مبلغ اضافه تری را به صورت ماهیانه به مبلغ سرمایه گذاری اضافه نماید.

Pv: ارزش سرمایه گذاری فعلی است.

Type: نوع پرداخت است اگر پرداخت سود در پایان دوره ( ماه ) باشد عدد صفر و در اگر در ابتدای دوره باشد عدد 1 ثبت می شود .

نکته: همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید PV و Pmt  به علت اینکه مبالغ پرداختی از سوی سرمایه گذار هستند ضریب 1- گرفته اند.

مثال:

فرض کنیم قرار است مبلغ 400،000،000 ریال را به مدت 5 سال با نرخ سود 20% سالیانه به شرط پرداخت سود به صورت ماهیانه سرمایه گذاری نماییم مشروط به اینکه تا پایان دوره از سود حاصله برداشتی نداشته باشیم. با رعایت موارد فوق در پایان دوره سرمایه گذاری مبلغ  1،078،383،056 ریال سرمایه خواهیم داشت.

 

(FV = ( rate, nper,pmt,type

Rate= 20% /12

(Nper = ( 12 * 5 

Pmt = 0

Pv = 400,000,000

type = 0